Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van ronnyheeg.nl een dienst/product van Ronny Heeg,

KvK-nummer 68019351.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van, aan of met ronnyheeg.nl, ongeacht de wijze van totstandkoming en ongeacht de inhoud daarvan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers en opdrachtnemers van ronnyheeg.nl wordt te allen tijde uitgesloten ©2022

Artikel 1.Offertes, overeenkomsten en annuleren
1. Offertes van ronnyheeg.nl, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend 30 dagen geldig. Aanvaarding van een offerte geschiedt volledig en zonder enige afwijking. Bij een afwijkende aanvaarding, geldt die aanvaarding als nieuw aanbod.
2. Een offerte wordt door ronnyheeg.nl veelal per email of mondeling in een persoonlijk gesprek kenbaar gemaakt. Daarna volgt altijd een schriftelijke bevestiging per email van de gemaakte afspraken, dit heeft als opdrachtbevestiging te gelden en wordt geacht de afspraken tussen partijen volledig weer te geven.
3. Na het tot stand komen van de overeenkomst kan de opdrachtgever de overeenkomst niet meer annuleren. Opdrachtgever is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan ronnyheeg.nl te voldoen.
4. Als met een partij eenmaal met toepassing van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden op alle volgende overeenkomsten van toepassing.

Artikel 2. Prijzen, wijzigingen en betalingen
1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen. ronnyheeg.nl factureert indien mogelijk elektronisch en opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord. De administratie van ronnyheeg.nl is in alle gevallen leidend.
2. Een opgegeven prijs geldt alleen in combinatie zoals samengesteld door ronnyheeg.nl De (deel)prijzen in samengestelde aanbiedingen gelden niet in andere gevallen of losse afname.   ronnyheeg.nl is gerechtigd, ook reeds overeengekomen prijzen te verhogen, bv. als hij geconfronteerd wordt met hogere realisatiekosten.
3. Voor meerwerk of voor werkzaamheden waar geen prijs voor is afgesproken, wordt tussen partijen een nieuwe (deel)overeenkomst gesloten.
4.  ronnyheeg.nl voorziet opdrachtgever tegelijk met de in artikel 1.2 genoemde opdrachtbevestiging van de factuur. Opdrachtgever betaald de factuur voorafgaand aan de start van de werkzaamheden door ronnyheeg.nl. Zonder betaling, wordt niet tot uitvoering overgegaan en   ronnyheeg.nlkan daartoe ook niet gehouden worden.
5.   ronnyheeg.nl is voorts gerechtigd, bijvoorbeeld bij langlopende trajecten of abonnementen, deelbetalingen van opdrachtgevers te verlangen. Hij stuurt daartoe deelfacturen.
6. Opdrachtgever betaald alle facturen binnen 15 dagen, of zoveel eerder als noodzakelijk is voorafgaand aan de start van werkzaamheden door ronnyheeg.nl. Bij gebreke van tijdige betaling verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij administratiekosten van € 50,00 verschuldigd. Daarnaast is hij buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het uitstaande van ingeschakelde derden te voldoen, evenals de volledige te maken gerechtelijke kosten. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen kenbaar gemaakt te zijn, daarna wordt opdrachtgever geacht daarmee volledig akkoord te zijn.
7. Opdrachtgever kan zich in geen geval beroepen op enig recht van verrekening en/of opschorting.

Artikel 3.Uitvoering overeenkomst
1. Tijdens het uitvoeren van de overeenkomst overleggen ronnyheeg.nl en opdrachtgever veelvuldig. Opdrachtgever zal duidelijk zijn wensen kenbaar maken.
2. ronnyheeg.nl is, na ingebrekestelling door opdrachtgever, altijd eerst gerechtigd tot zuivering van de overeenkomst. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen drie dagen kenbaar gemaakt te zijn, bij gebreke waarvan opdrachtgever zich volledig akkoord verklaart me de door   ronnyheeg.nl uitgevoerde werkzaamheden.
3.  ronnyheeg.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden vinden ook toepassing voor ingeschakelde derden.
4.   ronnyheeg.nl is niet aansprakelijk voor het werk van derden, opdrachtgever vrijwaart   ronnyheeg.nl in dit kader volledig.
5. Opdrachtgever voorziet ronnyheeg.nl van alle gegevens, bescheiden, documenten informatie en contacten die noodzakelijk of dienstbaar zijn voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is voorts gehouden ronnyheeg.nl Heeg onverwijld te informeren inzake wijzigingen, situaties en/of omstandigheden, ongeacht of e.e.a. van groot of ogenschijnlijk gering belang moet worden geacht, die de uitvoering van de opdracht kunnen beïnvloeden. Bij gebreke of onjuistheid van een van voormelde zaken, draagt opdrachtgever het volledige risico en zij vrijwaart ronnyheeg.nl.
6. Opdrachtgever vrijwaart ronnyheeg.nl van alle aanspraken van derden ten aanzien van door hem aan ronnyheeg.nl te beschikking gesteld materiaal, ongeacht de aard daarvan. Opdrachtgever draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
7. Opdrachtgever is gehouden zich ten volle in te zetten tijdens het traject met ronnyheeg.nl, bij gebreke daarvan is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.
8. Een termijn voor uitvoering is nimmer fataal van aard, deze is indicatief.

Artikel 4. Intellectuele eigendommen
1. Alle door ronnyheeg.nl geleverde goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Ten aanzien van alle diensten, (computer)programma’s modellen, foto’s, films, tekeningen en alle andersoortige werken die vatbaar zijn voor een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, van welke aard dan ook, geldt dat dit intellectuele eigendomsrecht te allen tijde bij ronnyheeg.nlrust. Dit wordt nooit of geheel of deels aan opdrachtgever overgedragen.
2. De opdrachtgever die in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is een direct opeisbare boete aan ronnyheeg.nl verschuldigd van minimaal 100% van het overeengekomen bedrag.
3. Al het vorenstaande geldt onverminderd het recht van ronnyheeg.nl.


Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever vrijwaart ronnyheeg.nl van alle aansprakelijkheden, van welke orde of aard dan ook. Zou ronnyheeg.nl evenwel aansprakelijk moeten worden geacht, dan kan de schadevergoeding wegens aansprakelijkheid maximaal het overeengekomen offertebedrag bedragen.
2. ronnyheeg.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolg schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die derden hebben geleden.
3. Elke vordering van opdrachtgever wegens aansprakelijkheid van Ronny Heeg verjaart na zes maanden na ontdekking van de vermeende aansprakelijkheid door opdrachtgever.
4.   ronnyheeg.nl zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
5. ronnyheeg.nl is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de opdrachtgever aan ronnyheeg.nl zijn verstrekt.
6.   ronnyheeg.nl zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Ronny Heeg aan derden geen mededeling doen over de aanpak van ronnyheeg.nl, zijn werkwijze en dergelijke.


Artikel 6. Toestemming
1. Het is ronnyheeg.nl toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Artikel 7.Einde overeenkomst
1.   ronnyheeg.nl is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per direct te beëindigen:
a. als opdrachtgever, of een van de deelnemende (personeel)leden, niet over de juiste mentale vermogens beschikt, psychische problemen heeft, problemen heeft met alcohol en/of drugsgebruik, niet coach baar blijkt en/of zich niet committeert aan de uitvoering van gezamenlijke voortgangsafspraken. ronnyheeg.nl bepaalt of sprake is van een van de voorgaande kwesties;
b. als de onderlinge relatie grondig is verstoord. ronnyheeg.nl bepaalt of daar sprake van is;
c. faillissement of wettelijke schuldsanering van opdrachtgever;
d. surseance van betaling verleend aan opdrachtgever;
e. overlijden van opdrachtgever;
f. ontbinding of liquidatie van de rechtspersoon opdrachtgever;
g. als anderszins blijkt van grote financiële of organisatorische problemen bij opdrachtgever.
1. Na beëindiging doo ronnyheeg.nl is hij niet (meer) gehouden tot levering, opdrachtgever is gehouden al het reeds geleverde per direct terug te leveren. Opdrachtgever blijft overeengekomen bedragen en reeds betaalde bedragen verschuldigd. Deze bedragen zijn na beëindiging direct opeisbaar en opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim. ronnyheeg.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de beëindiging.

Artikel 8. Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van  ronnyheeg.nl / Ronny Heeg aanhangig worden gemaakt.

Artikel 9.Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn ten alle tijden terug te vinden op ronnyheeg.nl/algemene-voorwaarden
2. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met  ronnyheeg.nl / Ronny Heeg.


Baarn, augustus 2022
Versie 1.0